วิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ( แบบทดสอบหลังเรียน )
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน อนุบาลสงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1.ความพอเพียงหมายถึงอะไร
   ความพอดีไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป
   การเตรียมพร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
   การซื้อของกินทุกอย่างที่ต้องการ
   การซื้อของอย่างประหยัดมากๆ

ข้อที่ 2)
2.เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฎิบัติของทฤษฎีใด
   ทฤษฏีเก่า
   ทฤษฏีใหม่
   ทฤษฏีปฏิบัติ
   ทฤษฏีนิยม

ข้อที่ 3)
3.ความพอเพียงในทฤษฎีขั้นที่ 3 อยู่ในระดับใด
   ชุมชน
   องค์กร
   ชุมชนและองค์กร
   ประเทศ

ข้อที่ 4)
4.เครือข่ายวิสาหกิจร่วมมือกับองค์กรระดับใดในประเทศ
   บริษัทขนาดใหญ่
   บริษัทขนาดกลาง
   บริษัทขนาดเล็ก
   บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

ข้อที่ 5)
5.การสร้างเครือข่ายเป็นประโยชน์สืบทอดแลกเปลี่ยนโดยวิธีใด
   ความรู้
   เทคโนโลยี
   บทเรียน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
6.ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจในปัจจุบัน น้องกระต่าย ซึ่งเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรกับตนเอง
   เฉยๆ เพราะไม่เกี่ยวกับตนเอง
   ขอเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่น
   ซื้อของราคาแพง
   ปฏิบัติตนตามกลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 7)
7.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตนานกว่ากี่ปี
   16 ปี
   10 ปี
   25 ปี
   50 ปี

ข้อที่ 8)
8.การรู้จักพอประมาณและไม่เบียดเบียนผู้อื่นตรงกับข้อใดมากที่สุด
   ความมีเหตุผล
   การมีความรู้
   ความพอเพียง
   การมีคุณธรรม

ข้อที่ 9)
9.ข้อใด ไม่ใช่ ทฤษฎีใหม่ สำหรับกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
   มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได้
   รวมพลังกันในรูปกลุ่มอาชีพ เพื่อทำการผลิต การตลาด
   สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย
   เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เลิกเทคโนโลยีที่เก่าล้าสมัยแบบดั้งเดิม

ข้อที่ 10)
10.เศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็นกี่ประการ
   3 ประการ
   4 ประการ
   5 ประการ
   6 ประการ

ข้อที่ 11)
11.เศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนโดยสรุปเรียกว่าอะไร
   เศรษฐกิจการเงิน
   เศรษฐกิจการบัญชี
   เศรษฐกิจการซื้อ
   เศรษฐกิจการค้า

ข้อที่ 12)
12.พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร พ.ศ.อะไร
   1 ธันวาคม 2550
   2 ธันวาคม 2550
   3 ธันวาคม 2550
   4 ธันวาคม 2550

ข้อที่ 13)
13.ปัจจุบันประชาขนยึดหลักอะไรในการดำเนินชีวิต
   หลักเศรษฐกิจการค้า
   หลักเศรษฐกิจพอเพียง
   หลักจริยธรรม
   หลักคุณธรรม

ข้อที่ 14)
14.ข้อใดคือคุณธรรมพื้นฐานที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
   เงื่อนไขความรู้
   เงิ่อนไขคุณธรรม
   เงื่อนไขจริยธรรม
   เงือนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม

ข้อที่ 15)
15.กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางใด
   มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
   แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
   มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
   การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

กลับสู่หน้าเมนู