วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ร่วมกับ  โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสน-
ศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
โดยเรียนที่โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ ในเฉพาะ
วันเสาร์และวันอาทิตย์

          ความเป็นมา จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งในทางทฤษฎี
และในทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรโดยทั่วกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาัลัยเพื่อชุมชนและท้อง
ถิ่นจึงให้ความสำคัญต่อการมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับ
การกระจายอำนาจ และการถ่ายโอนภารกิจจากส่วน
กลางตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อันจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติได้ ด้วยเหตุผล
และความจำเป็นดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย ในการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเปิดสอน
แล้ว 5 รุ่น โดยมีศูนย์การศึกษา 16 ศูนย์ทั่วประเทศ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น จำนวนกว่า 2,500 คน

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
   สมัครด้วยตนเอง
          บัดนี้ - 31 มีนาคม 2554
   สมัครทางไปรษณีย์
          บัดนี้ - 28 มีนาคม 2554

 


    วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เว็บไซต์  cola.kku.ac.th
   
อาคารศูนย์วิชาการ  ชั้น 6  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002   
     โทรศัพท์ 0-4320-3124  โทรสาร 0-4320-3875   อีเมลส์ cola@kku.ac.th