วิชาธุรกิจทั่วไป (รหัส3200-0001) ระดับ ปวส.พ(ภาคเช้า)
เรื่อง แนวข้อสอบ จำนวน 40 ข้อ
โดย อ.สุรินทร์ ทองทศ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
   การบริหารงานบุคคล
   แผนการกู้ยืมของกิจการ
   แผนการลงทุนของกิจการ
   กฎหมายการเมืองและการผูกขาด

ข้อที่ 2)
ข้อใดหมายถึงกำไรสูงสุดในการประกอบธุรกิจ
   การผลิตเพื่อให้เสียต้นทุนต่ำที่สุด
   การมุ่งกอบโกยกำไรไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
   การผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากที่สุดและมีคุณภาพดี
   จำนวนผลกำไรมีมากเพียงพอเพื่อที่จะจูงใจในการ

ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
   ธุรกิจอาบอบนวด
   ธุรกิจการพยาบาล
   ธุรกิจการท่องเที่ยว
   ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

ข้อที่ 4)
เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
   ทุน
   ที่ดิน
   โรงงาน
   เครื่องมือเครื่องจักร

ข้อที่ 5)
ข้อใดหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค
   การซื้อ
   การบริการ
   การบริโภค
    การจำหน่าย

ข้อที่ 6)
ข้อใดจัดเป็นธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนเพี่ยงอย่างเดียว
   ธนาคารกรุงไทย มหาชน จำกัด
   บริษัทกรุงเทพการประกันภัย จำกัด
   องค์การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 7)
ธุรกิจแบบใดที่มีมาช้านานที่สุดในประเทศไทย
   ธุรกิจแฟรนไชส์
   ธุรกิจบริษัทจำกัด
   ธุรกิจสหกรณ์
   ธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ
   ต้องการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ
   ทรัพยากรของประเทศมีมากมายและเพื่อใช้ในประเทศ
   ความต้องการบริโภคสินค้า และบริการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
   ต้องการให้ประชาชนในประเทศมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น

ข้อที่ 9)
ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
   กิจการเจ้าของคนเดียว , ห้างหุ้นส่วนสามัญ
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
   ห้างหุ้นส่วนสามัญ , บริษัทจำกัด
   ห้างหุ้นส่วนสามัญ , รัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือลักษณะของธุรกิจที่เสนอขายหุ้นเพื่อต้องการขยายกิจการ
   บริษัทจำกัด
   ห้างหุ้นส่วนสามัญ
   ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
   กิจการเจ้าของคนเดียว

ข้อที่ 11)
ธุรกิจในข้อใดที่มีการจัดตั้งและบริหารงานง่ายที่สุด
   แฟรนไชส์
   รัฐวิสาหกิจ
   ห้างหุ้นส่วน
   กิจการเจ้าของคนเดียว

ข้อที่ 12)
องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกมากที่สุด
   สหกรณ์
   แฟรนไชส์
   บริษัทจำกัด
   ห้างหุ้นส่วน

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือความแตกต่างในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์กับบริษัทจำกัด
   สหกรณ์แสวงหาผลกำไร
   สหกรณ์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุด
   บริษัทจำกัดมีจุดประสงค์ในการรวมคน
   สหกรณ์มุ่งรวมคน

ข้อที่ 14)
ข้อใดหมายถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมเมืองของคนไทย
   ไก่ เค. เอฟ. ซี
   ปั๊มน้ำมันเชลล์
   เซเว่นอีเลฟเว่น
   ไอศครีมสเวนเซ่น

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจ
   เพื่อหาตลาดในการผลิต
   เพื่อแสวงหาผลกำไร
   เพื่อขายการผลิต
   เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค

ข้อที่ 16)
รัฐวิสาหกิจมีความหมายตรงกับข้อใด
   รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ50
   รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ50
   รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นร้อยละ50
   รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นประมาณร้อยละ70

ข้อที่ 17)
สหกรณ์นิคมเป็นการให้บริการในด้านใด
   การออม
   การให้ที่ดิน
   การประมง
   การเกษตร

ข้อที่ 18)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรตรงกับข้อใด
   รัฐวิสาหกิจ
   ห้างหุ้นส่วน
   แฟรนไชส์
   กิจการเจ้าของคนเดียว

ข้อที่ 19)
ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานในห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทใด
   หุ้นส่วนประเภทวิสามัญ
   หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ
   หุ้นส่วนประเภทวิสามัญ
   หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ

ข้อที่ 20)
การขยายกิจการบริษัทจำกัดทำได้โดยวิธีการในข้อใด
   ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
   ขายทรัพย์สินของกิจการเพื่อเพิ่มทุน
   ประชุมแจ้งผู้บริหาร
   แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อที่ 21)
เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทจำกัดคือข้อใด
   หนังสือบริคณห์สนธิ
   บันทึกช่วยจำการจัดตั้ง
   หนังสือแสดงเจตนาร่วมกัน
    เอกสารแสดงจุดประสงค์

ข้อที่ 22)
หนี้สินของกิจการบริษัทจำกัด หุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบตามข้อใด
   จำกัดตามจำนวนหุ้น
   ผู้บริหารต้องรับผิดไม่จำกัดจำนวน
   จำกัดตามหน้าที่
   จำกัดตามจำนวนหุ้นที่ส่งใช้ไปครบ

ข้อที่ 23)
ระบบการผลิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์ตรงข้อใด
   เพื่อเลี้ยงตัวเอง
   เพื่อการค้าขาย
   เพื่อการบริโภค
   เพื่อความชำนาญ

ข้อที่ 24)
ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
   Credit System
   Money System
   Exchange System
   Barter System

ข้อที่ 25)
ข้อใดที่สำคัญมากที่สุดในระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของ
   การเก็บรักษาสิ่งของทั้งสองฝ่าย
   ระยะทางระหว่างทั้งสองฝ่าย
   มูลค่าของสิ่งที่จะนำมาแลกกัน
   ความต้องการที่ตรงกัน

ข้อที่ 26)
บุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนแต่ต่างสถานที่สงผลให้เกิดปัญหาในข้อใด
   ปัญหาในด้านความต้องการ
   ปัญหาเรื่องการวัดมูลค่า
   ปัญหาเรื่องการขนส่ง
   ปัญหามาตรฐานการชำระหนี้

ข้อที่ 27)
เงิน (Money) มีความหมายตรงกับข้อใด
   มีความคงทน
   สิ่งที่มีค่าเต็มตัว
   แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ง่าย
   สิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลาง

ข้อที่ 28)
ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
   เป็นเครื่องมือวัดมูลค่า
   เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
   เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า
   เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต

ข้อที่ 29)
ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
   เป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ยาก
   เป็นสิ่งที่มีความสวยงาม
   เป็นสิ่งที่มีความยืดหยุ่นสูง
   เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย

ข้อที่ 30)
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
    เงินที่มีมูลค่าเต็มตัว
    เงินที่มีจำนวนเต็มตัว
   เงินมาตรฐาน
   เงินเครดิต

ข้อที่ 31)
ข้อใดคือผลประโยชน์ของการใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบเครดิตในการประกอบธุรกิจ
   การโอนกรรมสิทธิ์
   การขนส่ง
   การส่งมอบสินค้า
   การชำระเงิน

ข้อที่ 32)
ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีฐานะตรงกับข้อใด
   ธนาคาร
   ลูกหนี้
   ผู้ขายสินค้า
   เจ้าหนี้

ข้อที่ 33)
การอาวัล(Aval)ตั๋ว หมายถึงข้อใด
   การสลักหลังตั๋ว
   การรับรองตั๋ว
   การค้ำประกันตั๋ว
   การที่ผู้รับโอนเซ็นหลังตั๋ว

ข้อที่ 34)
บัญชีเงินฝากในข้อใดที่จะต้องใช้เช็คในการเบิกและถอน
    เงินฝากประจำรายเดือน
   เงินฝากสะสมทรัพย์
   เงินฝากออมทรัพย์
   เงินฝากกระแสรายวัน

ข้อที่ 35)
เช็คประเภทใดที่ธนาคารสั่งให้ธนาคารสาขาของตนจ่ายเงินให้กับผู้ถือเช็ค
   ดราฟต์ธนาคาร
   เคาเตอร์เช็ค
   เช็ครับรอง
   เช็คของขวัญ

ข้อที่ 36)
การกระทำในข้อใดเป็นความผิดที่เกิดจากการใช้เช็ค
   สั่งจ่ายเงินล่วงหน้านานเกิดไป
   สั่งจ่ายเงินโดยมีลายเซ็นไม่ถูกต้อง
   สั่งจ่ายเงินโดยเขียนเช็คบ่อย ๆ ครั้ง
   สั่งจ่ายเงินในเช็คมากผิดปกติ

ข้อที่ 37)
ถ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้รับเช็คเบิกเงินสดได้ เจ้าของเช็คจะใช้วิธีการในข้อใด
   ขีดคร่อม
   เขียนข้อความไว้บนเช็ค
   ระบุชื่อไว้บนเช็ค
   ติดต่อบอกธนาคารเอาไว้

ข้อที่ 38)
ธนาคารมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจตามข้อใด
   ช่วยยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
   ช่วยป้องกันเงินไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ
   เป็นแหล่งระดมเงินออมของประเทศ
   รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 39)
สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
   ธนาคารเฉพาะ
   ธนาคารออมสิน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อที่ 40)
ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตรงกับข้อใด
   ธนาคารออมสิน
   ธนาคารธนชาติ
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา