วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 3000-1306.) ระดับ ปวส.1และปวส.พ.1
เรื่อง แนวข้อสอบกลางภาค จำนวน 40 ข้อ
โดย อ.สุรินทร์ ทองทศ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
   ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
   ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
   ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
   ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

ข้อที่ 2)
จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดเชียงใหม่
   จังหวัดกาฬสินธ์
   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 3)
สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   สินค้าเกษตรมีราคาสูง
   เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
   ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป
   เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อที่ 4)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
   การทหาร
   การเกษตร
   อุตสาหกรรม
   ด้านการบริการ

ข้อที่ 5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
    เน้นการส่งออก
    เน้นการออม
   โครงสร้างพื้นฐาน
    เน้นการกระจายรายได้

ข้อที่ 6)
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
   ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม
    การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
   การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ

ข้อที่ 7)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองทางด้านสังคม
   การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
   การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
   การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง

ข้อที่ 8)
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
   ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
   ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง

ข้อที่ 9)
หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ
   การสร้างนิสัยนิยมไทย
   การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม
    การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

ข้อที่ 10)
ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
   การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
   การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
   การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต

ข้อที่ 11)
ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
   สังคมเข้มแข็ง
   สังคมมีหลากหลาย
   คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
   คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร

ข้อที่ 12)
การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
   ศาสนา
    การปกครอง
    ทางการศึกษา
   สถาบันครอบครัว

ข้อที่ 13)
คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
   เป็นคนมีศีลธรรม
   มีความละอายต่อบาป
   เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี
   มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

ข้อที่ 14)
แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
   มนุษย์
   ทรัพยากรน้ำ
   ทรัพยากรดิน
   ทรัพยากรป่าไม้

ข้อที่ 15)
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
   ดำเนินชีวิตที่พอเพียง
   ตามยถากรรม
   ดำเนินชีวิตตามปกติ
   ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย

ข้อที่ 16)
การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
   จังหวัดกาฬสินธุ์
   จังหวัดฉะเชิงเซา
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ข้อที่ 17)
เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
   ประมาณ 5 ไร่
   ประมาณ 10 ไร่
   ประมาณ 20 ไร่
   ประมาณ 30 ไร่

ข้อที่ 18)
ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
   ความยากจน
   ปัญหาการก่อการร้าย
   ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
   ปัญหาความแตกแยกของประชาชน

ข้อที่ 19)
หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
   2 ขั้น
   3 ขั้น
   4 ขั้น
   5 ขั้น

ข้อที่ 20)
พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
   ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น
    แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
   เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว
    เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย

ข้อที่ 21)
ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
   ระดับบุคคล
   ระดับครอบครัว
   ระดับสังคมหรือชุมชน
   สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง

ข้อที่ 22)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้

ข้อที่ 23)
ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
   ประชาชนที่มีฐานะยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

ข้อที่ 24)
การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
   ผู้นำทางศาสนา
   สถาบันการศึกษา
   ทุกคนในท้องถิ่น
   ผู้นำท้องถิ่น

ข้อที่ 25)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
   ปี พ.ศ. 2537
   ปี พ.ศ. 2538
   ปี พ.ศ. 2539
   ปี พ.ศ. 2540

ข้อที่ 26)
ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
   การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม
   การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
   การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
   การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์

ข้อที่ 27)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
   พลเอกสุจินดา คราประยูร
   รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
   รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา
   รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ข้อที่ 28)
การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
   นายสมชาย วงค์สวัสดิ์
   พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
   พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
   นายชวน หลีกภัย

ข้อที่ 29)
ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
   อังกฤษ
   ฝรั่งเศส
   สหรัฐอเมริกา
    แคนนาดา

ข้อที่ 30)
การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
   รับจ้าง
   การทำการเกษตร
   การทำธุรกิจส่วนตัว
   ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ข้อที่ 31)
. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
   นักธุรกิจ
   ข้าราชการ
   ประชาชนทั่วไป
    เกษตรกร

ข้อที่ 32)
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัติควรปฏิบัติตนอย่างไร
   จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
   การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง
   ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อที่ 33)
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการอย่างไร
   การดำเนินชีวิตตามปกติ
   การต้องอาศัยในชนบทเท่านั้น
   การดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง
    การดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย

ข้อที่ 34)
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
   ประกอบอาชีพที่ตนถนัด
   ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ
   การประกอบอาชีพทำการเกษตรเท่านั้น
   การประกอบอาชีพตามความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อที่ 35)
การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
   การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
   การประกอบอาชีพที่แปลกใหม่จากผู้อื่น
   การขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
   การประกอบอาชีพหลายอย่างในคราวเดียวกัน

ข้อที่ 36)
การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
   คนขับรถเมล์
   ธุรกิจส่วนตัว
   นวดแผนโบราณ
   ลูกจ้างในบริษัทเอกชน

ข้อที่ 37)
การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   การปลูกหญ้าคลุมดิน
   การปลูกพืชหมุนเวียน
   แบ่งที่ดินสร้างอาคารโรงงาน
   การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่ปลูกผัก

ข้อที่ 38)
" ความมีเหตุมีผล" เป็นความพอเพียงทางด้านใด
   ด้านความคิด
   ด้านคุณธรรม
   ด้านความเคารพ
   ด้านกาย วาจา ใจ

ข้อที่ 39)
"การตั้งมั่นในธรรม" หมายความว่าอย่างไร
   มีกิริยาสุภาพ สง่างาม
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง

ข้อที่ 40)
" ความพอเพียงในจิตใจ" หมายความว่าอย่างไร
   การพออยู่ พอมี พอกิน
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง