คำอธิบายรายวิชา

อาจารย์สุรินทร์  ทองทศ
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี      พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                        กรุงเทพฯ.
ปริญญาโท      M.A.(public   Adminitration) Nagpur University  INDIA

จากใจ อ.สุรินทร์ ทองทศ  ในปีการศึกษา 2552 นี้        
    อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกๆ คนที่ได้เข้ามาเป็นศิษย์ของโรงเรียน
พณิชยการหาดใหญ่ การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตที่จะช่วยยกระดับ และ
พัฒนาคนให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ทุก ๆ คน ย่อมเกิดมาจากสังคมที่
แต่งต่างกันมาจากคนรวยบ้าง คนมีฐานะปานกลางบ้าง คนยากจนบ้างแต่การศึกษาที่
นักเรียนได้รับไปนั้น ไม่สามารถที่แบ่งแยกคนออกจากกันได้ ทุกคนย่อมเท่าเทียมกัน หรือว่าที่เกิดมาเหมือนกัน แต่มาต่างกันที่การศึกษา ฉะนั้นอาจารย์ขออวยพรให้ศิษย์
ที่รักทุกคนจงประสบความสำเร็จในทุก ๆ สิ่งตามที่ตนได้ปรารถนาไว้ ขอให้ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน เพื่อสู่อนาคตแห่งความสำเร็จที่ดี และ ขอให้นักศึกษาทุกคน โชค D
 หลักการจัดการ (รอบเช้า)
 ธุรกิจทั่วไป (รอบบ่าย)
 
หน่วยการเรียนรู้
 วิชาหลักการจัดการ
 วิชาธุรกิจทั่วไป
 สื่อการเรียนการสอน
 ข้อสอบออนไลน
 
ระดับชั้น (รอบเช้า)
 ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ปวส.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้
วิชาหลักการจัดการ (รอบเช้า)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนคาบ

1

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ   การบริหาร  องค์การ
   และแนวคิดในการจัดการ

  15

2

  หลักการและกระบวนทางการบริหารและการจัดการ

  24

3

  แรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคม

    6

4

  เทคโนโลยีกับการจัดการและการประยุกต์หลักการจัดการกับงานอาชีพ

    6

 

ประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ
 ปวส.1/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ปวส.(พ)1/8 ภาษาธุรกิจ
 
ระดับชั้น (รอบบ่าย)
 ปวช.1/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ปวช.1/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ส่งเสริมการเรียนรู้ หมวดวิชาีชีพพื้นฐาน
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม (ใกล้สามแยกคอหงส์) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์.0-7436-4948-9, 0-7424-6098, 0-7422-5522 โทรสาร. 0-7423-4462
โดยอาจารย์สุรินทร์ ทองทศ ร่วมกับ  งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์