การขอใบรับรองการฝึกวิชาทหาร หนังสือรับรอง
 
                1.   แผนกกรรมวิธีทะเบียนพล  กองกำลังพล กรมการักษาดินแดน หรือ ศฝ.นศท.มทบ
./นฝ.นศท.จทบ.จะออกหรือ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. จะออกหนังสือรับรองให้ นศท. ที่ต้องนำไป
ใช้สิทธิต่างๆ เช่น สมัครสอบคัดเลือกโรงเรียน ทหาร  ตำรวจ เพื่อขอคะแนนเพิ่ม, การสมัครงาน,
ศึกษาต่อวิชาทหาร ( โอนย้ายสถานศึกษา )  แสดงต่อสัสดีในกรณีที่ไม่ได้ทำเรื่องขอยกเว้น ฯ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองแสดงต่อกระทรวง การต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทาง

                2.  กรณี นศท. หรือผู้ที่ขอหนังสือรับรองทุกคน ประสงค์จะติดต่อขอรับที่ กทพ.กกพ.รด. ลำดับแรกจะต้องลงชื่อ ในสมุดผู้มาติดต่อประจำวัน ระบุสถานศึกษาให้ถูกต้อง แล้วขอรับแบบพิมพ์จากเจ้าหน้าที่ไปกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ซึ่งจะแบ่งการกรอกข้อความเป็น 2 ส่วน คือ ด้านที่เป็นคำร้องให้ระบุชื่อ นศท. ผู้ขอ รายละเอียดลำดับที่ในผลสอบ หมายเลขประจำตัว นศท.,
สถานศึกษา ชั้นปี/ปีการศึกษา. ที่อยู่ ของผู้ขอหลักฐาน,จุดประสงค์ ที่จะนำไปใช้ และลงชื่อผู้ขอ หรือผู้แทน 
อีกด้านหนึ่ง ลงชื่อผู้ขอ ฯ รายละเอียดเช่นเดียวกัน นศท.  ต้องกรอกข้อความข้อความในแบบพิมพ์ทั้งสองด้าน
ให้ถูกต้องเรียบร้อย ( จะมีตัวอย่างแสดงวิธีการกรอกไว้ให้ )  เมื่อเสร็จเรียบร้อย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
และคอยฟังเรียกรับต่อไป

                3.  กรณี นศท. ต้องการใช้สมัครสอบคัดเลือกหลายแห่งให้ถ่ายเอกสาร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้พร้อมแสดงหนังสือฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

                4.   หาก ชื่อตัว , ชื่อสกุล ของ นศท. ผิดพลาดไม่ตรงตามผลการสอบไม่สามารถรับรองได้ จะต้องหนังสือขอแก้ให้ถูกต้องจากสถานศึกษาก่อน

                5.  หนังสือรับรองไปต่างประเทศ

                                5.1  ส่วนมากจะออกให้กับ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3ซึ่งส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจำการ
และนำปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดง วิทยาฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
และสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ( สด.๘ )  ผู้ขอต้องยื่นคำร้อง ขอ โดยกรอกข้อความการสอบได้วิชาทหาร
( แบบพิมพ์คำร้อง ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ กทพ. กกพ.รด. ) กรอกรายละเอียด ชื่อตัว -สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
้จุดประสงค์ที่จะนำไปใช้เจ้าหน้าที่จะตรวจจากผลการสอบบันทึกวันที่ขอรับฯ  ในผลการสอบและกรอกรายละเอียดในคำร้องตอน ที่ 2
( ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบการส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดด้วย )การพิมพ์หนังสือขึ้นรับรอง
จะพิมพ์เป็นหนังสือราชการแสดงต่อกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีนายทหารตรวจสอบลงนามในสำเนาคู่ฉบับ และ หน.กทพ.กกพ.รด. ลงนามด้วย
        
                                5.2   ผู้ขอหนังสือรับรอง จะต้องลงชื่อการับหลักฐานในสำเนาคู่ฉบับและ
สมุดออกหนังสือรับรองด้วย  เจ้าหน้าที่จะบันทึกที่หนังสือผู้ขอ  สถานศึกษา และปีการศึกษา  รวมทั้งชื่อผู้ที่พิมพ์
หน้าหลัก